bullet

Izglītības pārvalde
bullet

Metodiskais kabinets

bullet

Metodiskās apvienības
bullet

Aktivitātes

bullet

Olimpiādes un pasākumi skolēniem
bullet

 Olimpiāžu rezultāti

bullet

Pasākumu rezultāti

bullet

Skolēnu zinātniskā darbība

bullet

Izglītības iestādes
bullet

Kontaktinformācija

bullet

Izglītojamo skaits

bullet

Interešu izglītība
bullet

Profesionālās ievirzes izglītība

bullet

Bērnu un jauniešu interešu izglītība

bullet

LIZDA Bauskas rajona padome

bullet

ES projekti
bullet

Mērķstipendijas

bullet

Pedagogu konkurētspejas veicināšana

bullet

Pedagoģiski medicīniskā komisija

bullet

Saimnieciskie jautājumi

bullet

Normatīvie dokumenti

 

PEDAGOGU RADOŠIE DARBI-

metodiskie materiāli skolotājiem, referāti, pieredze klases audzinātāja darbā, ieteikumi un pieredze darbā ar vecākiem, materiāli ārpusstundu darbam, audzināšanas programmas, metodikas, diktātu, kontroldarbu un pārbaudes testu krājumi, laboratorijas un praktiskie darbi, mācību līdzekļi u.c.

Bauskas rajona pedagogu radošo darbu konkursa nolikums.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008. 2009.

 

Radošie darbi 2009. gadā

Skolotājs

Izglītības iestāde

Darba tēma

Inga Cepure Jaunsaules pamatskola Pašdarinātas rotaļlietas un mācību līdzekļi.
Vija Cerusa Bauskas 1.vidusskola Pārbaudes darbi latviešu valodā vidusskolā.
Iveta Salgrāve Dzimtmisas pamatskola PowerPoint prezentāciju izmantošana angļu valodas stundās, mācot gramatikas elementus pamatskolā.

 

Radošie darbi 2008. gadā

Skolotājs

Izglītības iestāde

Darba tēma

Ināra Dimante

Griķu pamatskola

Lasīšanas tradīciju veidošana

Literārās lasīšanas stundu tēmas,  metodes sākumskolā, konkursi, spēles un vingrinājumi.

Inguna Sarguna

Bauskas 1.vidusskola

Metodiskais materiāls dabaszinībās 5.klasei.

 Darba lapas, pārbaudes darbi, prezentācijas

Gunta Dzene

Bauskas 1.vidusskola

Pārbaudes darbi matemātikā 6.klasei

Paškontroles uzdevumi gatavojoties pārbaudes darbiem un valsts ieskaitei 6.klasē.

Malda Ignatjeva

Bauskas 1.vidusskola

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu organizācija skolā

Pētniecisko darbu izstrādes process un metodisks materiāls nodarbībām

Ingrīda Segliņa

Vecumnieku vidusskola

"Svinēsim valsts svētkus"

Pilsoniskās audzināšanas uzdevumu īstenošana Tēvzemes dienās Vecumnieku vidusskolā

Sandra Neliusa

Stelpes pamatskola

Darba lapas 6. klasei latviešu valodā un literatūrā

5.klases mācību vielas atkārtojums 6.klasē

Līga Feldmane

Pilsrundāles vidusskola

20.gadsimta literatūras virzieni: jauna filozofija, jauna morāle

PowerPoint programmā gatavoti materiāli

 

Radošie darbi 2007. gadā

Skolotājs

Izglītības iestāde

Darba tēma

Valda Ozola

Bauskas 1.vidusskola

Uzdevumi ar atrisinājumiem programmēšanas valodā Pascal pamatu apguvei (7.-12.kl.)

Pascal valodas operatori, grafika Pascal valodā un dažādas Pascal programmas.+ kompaktdisks ar programmām

Lelde Tirzmale

Jaunsaules pamatskola

Kombinēto darbu tehnikas       

Teorētiskais materiāls, paraugi, radošo ideju skices, vērtēšanas kritēriju varianti kompozīcijas skicei un realizētai kompozīcijai.

Ināra Graudiņa

Bauskas 1.vidusskola

Darba lapas latviešu valodā 12.klasei 2.pusgadā, atkārtojot interpunkcijas un ortogrāfijas jautājumus

Mācību materiāls, lai 12.kl.skolēni varētu sagatavoties eksāmenam latviešu valodā un literatūrā.

Sandra Vitena, Liene Šnepsta, Ināra Krivate. Sanita Šmite,
Anita Feldmane

Bauskas 1.vidusskola

Elektronisks materiāls ar metodisku aprakstu dabaszinību kursa apguvei sākumskolā. Mežs un mežu veidi. Koki. Gadalaiki. Gadskārta. Svētki. Dzīvnieki Latvijas mežos.

 

Prezentācijas  86 lpp. apjomā

Solvita Lauzēja

Iecavas vidusskola

Metodiskais materiāls sociālo zinību stundām pamatskolā

Dažādu metožu apraksti, piemēri un stundu plāni, pārbaudes darbu paraugi, darba lapas.

Rita Blaževica, Svetlana Jurčenoka

Bauskas pilsētas 2.vidusskola

Sākumskolas matemātikas standarta apguves diagnostika un zināšanu kvalitātes analīze

Īpaši 4., 5.kl. Pārbaudes darbu teksti latviešu un krievu val.
Pārbaudes darba analīze (tekstuālā un statistiskā)- ar diagrammām.
Apjoms 15-30 lpp.

Judīte Rubina

Iecavas internātpamatskola

Sociālo zinību metodiskā tēma “Atbildība”

Uzdevumi skolēniem, sociālo zinību pēcpusdiena 1.- 4. klasei un 5.-9.klasei.  Eseju temati,  individuāli uzdevumi un uzdevumi klasēm, mājas darbi.

Īrisa Korčagina

Iecavas vidusskola

Kustību rotaļas izmantošana sporta stundās sākumskolā

Metodiskā  materiāla izstrāde. Pielikumā 17 rotaļas

       

Radošie darbi 2006. gadā

Skolotājs

Izglītības iestāde

Darba tēma

 Inga Belinska

Īslīces vidusskola

Karjeras izglītība 1. - 6. klašu skolēniem.

Karjeras izglītība 1.-6.kl. skolā. Metodiski ieteikumi, plānojot karjeras izglītībai veltītās stundas (skolas karjeras izglītības koordinatoriem, skolotājiem, skolu bibliotēku vadītājiem). Katrai klasei 3 tēmas un darba lapas šīm tēmām, arī mājas darbi skolēnu  iepriekšējai sagatavošanai.

Ilze Krieviņa

Bauskas pilsētas Kristīgā pamatskola

Aušana ar netradicionāliem materiāliem, to izmantošana.

Tekstiliju vēsturiskā attīstība. Gobelēnu tehnikas (saistītais, nesaistītais gobelēns, garbārkšu, persietis, sumaks, cilpainā jeb pērļu tehnika, gleznu gobelēns). Kompozīcijas pamati, krāsas un krāsu ritmi. Dabas materiālu izmantošana.

Ināra Graudiņa- darba grupas vad.

Bauskas 1. vidusskola

Prezentācijas PowerPoint literatūrā.

R.Blaumanis- Z.Šmite (Bauskas 1.vidusskola)
Veronika Strēlerte, Andrejs Eglītis -I.Karūsa (Uzvaras vidusskola)
Edvarts Virza- V.Cerusa (Bauskas 1.vidusskola)
Raiņa ceļš- V.Metniece (Bauskas 1.vidusskola)
Kārlis Skalbe- D.Greiža (Iecavas vidusskola)
Vilis Plūdonis- D.Ālmane (Bauskas pilsētas pamatskola)
Andreja Pumpura eposs “Lāčplēsis”- mitoloģiskie un folkloras tēli – 
L.Feldmane (Pilsrundāles vidusskola)
Aspazija- I.Graudiņa (Bauskas 1.vidusskola)

Valentīna Metniece

Bauskas 1. vidusskola

Prezentācijas PowerPoint latviešu valodā.

Teikuma locekļi- Z.Šmite (Bauskas 1.vidusskola)
Frazeoloģismi- I.Karūsa (Uzvaras vidusskola)
Divdabja teiciens- V.Cerusa (Bauskas 1.vidusskola)
Teikuma veidi pēc uzbūves- V.Metniece Bauskas 1.vidusskola)
Skaņu pārmaiņas- D.Greiža (Iecavas vidusskola)
Savrupinājumi- D.Ālmane (Bauskas pilsētas pamatskola)
Leksika: leksikas slāņi- L.Feldmane (Pilsrundāles vidusskola)
Salikts pakārtots teikums- I.Graudiņa (Bauskas 1.vidusskola)

Vita Lukša

Bauskas pilsētas pamatskola

Darba lapas izziņas procesu attīstīšanai un pilnveidošanai.

Palīgmateriāls skolu logopēdam un klašu audzinātājiem darbā ar bērniem, kuriem mācības sagādā grūtības

Uz augšu

Radošie darbi 2005. gadā

Skolotājs

Skola

Darba tēma

Anotācija.

Aija Sietiņa Indra Krauja

Dartijas sākumskola

Apzināta lasītprasme kā intelekta attīstošs faktors sākumskolā

  Darba lapas, vingrinājumi apzinātas lasītprasmes veicināšanai, apzinātas lasītprasmes koeficenta aprēķināšana.

Ilze Arāja

Vanda Korbe

Dartijas sākumskola PII „Cālītis”

Valodas pārbaudes materiāls  pirmsskolas vecuma bērniem un darba lapas lasītmācīšanai.

  " Burtiņš, zilbīte" - grāmatiņa 5- gadīgiem un bērniem ar īpašām vajadzībām. 
"Zilbīte, vārdiņš, teikumiņš"- grāmatiņa 6- gadīgiem bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām. 
Uzdevumi burtu pazīšanas un iegaumēšanas veicināšanai, fonemātiskās uztveres attīstībai, vārdu krājuma paplašināšanai un terminu veidošanai.

Janīna Leja

Bauskas 1. vidusskola

Kontroldarbu komplekts matemātikā 6.klasēm.

  Kontroldarbi matemātikā  6. klasei atbilstoši J. Menča (jun.) mācību grāmatai " Matemātika 6. klasei". 11 pārbaudes darbi atbilst visām grāmatā piedāvātajām tēmām un veidoti 2 variantos ar līdzīgu grūtības pakāpi. 12. darbs ir noslēguma darbs 6. kl. mācību vielu. Uzdevumi sniegtas arī atbildes.

Baiba Apšāne

Gunta Spure

Bauskas pilsētas pamatskola

Bērnu mutvārdu runas attīstīšanas metodes  latviešu valodas nodarbībās sākumskolā.

  Didaktiskās spēles kā mācību metodes raksturojums jaunākā skolas vecuma bērnu attīstībā. Didaktisko spēļu ietekme uz skolēnu runas attīstību 1. klasē. Spēles un rotaļas bērnu mutvārdu runas attīstīšanai latviešu valodas nodarbībās sākumskolā.

Olgita Vizule

Misas vidusskola

Debates kā mācību metode, to  loma skolēnu audzināšanā un izglītošanā.

  Debašu izstrādes, treniņa uzdevumi, vērtēšana, nozīme.

Dagmāra Veģe

Misas vidusskola

Leksikoloģijas uzdevumi individuālajam un grupu darbam  vidusskolā.

 

  Uzdevumi 10. klasei leksikoloģijā- frazeoloģismi, sinonīmi u.c., grupu darbs par sinonīmiem, homonīmiem, literatūras teorijas terminiem, radošais darbs, ieskaites darbs leksikoloģijas kursa noslēgumā.

Anita Veide

Misas vidusskola

Literāru pasākumu  organizēšana un scenāriji.

 Scenāriji dzejas dienām, literatūras pasākumiem. R. Blaumaņa, Aspazijas, franču dzeja. u.c.

 

 

 

 

Uz augšu

Radošie darbi 2004. gadā

Skolotājs

Izglītības iestāde

Darba tēma

Anotācija.

Brigita Igaune

Bauskas pilsētas Kristīgā pamatskola

Ķīmiskie un fizikālie procesi cilvēka organismā

 

Uzdevumu krājums, kuri ir sastādīti katrā no apskatāmajām tēmām divās daļās. Pirmajā daļā ir mācību procesā izskatāmie jautājumi, uzdevumi, lai veidotos starppriekšmetu saikne. Otrajā daļā veidotie uzdevumi rosinās skolotājus izmantot skolēnu zināšanas fizikā un ķīmijā arī bioloģijas stundās.

Vija Cerusa

MA vadītāji

Uzdevumu krājums lasītprasmes attīstīšanai un metodiskie ieteikumi

 

Materiāls skolēnu lasīšanas prasmju aktualizēšanai, īpaši latviešu valodas,  ģeogrāfijas, vēstures, matemātikas, fizikas un bioloģijas stundās.  Šajā krājumā atrodami minētajiem mācību priekšmetam sagatavoti testi, metodiski ieteikumi lasītprasmes attīstīšanā noteiktā vecuma posmā.

Ināra Graudiņa

Bauskas 1.vidusskola

 Patriotiskā audzināšana skolā

 

Materiāls, kurā apkopta dzeja un  dažādu pasākumu scenāriji. Darbā ir idejas vecāku sapulcēm un skolas avīzei. Darba pielikumā var atrast dažādas darba izvērtējuma formas, kā arī var gūt ieskatu skolas ārpusstundu pasākumu organizēšanā.

Zinaida Sparāne

Bauskas pilsētas pamatskola

Mācību materiāls  informātikas pamatizglītības standarta realizācijai

 

Darba materiāls paredzēts  gan skolotājiem, gan arī skolēniem pamatizglītības standarta realizācijas pilnveidei informātikā. Skolēnam ir iespējams mājās patstāvīgi sagatavot  teorētiskos jautājumus, bet  pedagogi  šo materiālu var izmantot skolēnu patstāvīgo darbu izpildei, jo tēmas beigās paredzēti kontroljautājumi un uzdevumi.

Iveta Jabločkina

Bauskas pilsētas 2. vidusskola

Interaktīvās mācību metodes un to ietekme uz klases mikrovidi vidusskolā

   

 Zinātniski pētniecisks darbs  par interaktīvo mācību metožu izmantošanu vidusskolas klasēs ne tikai sociālo  stundu ietvaros, bet arī ārpusklases pasākumos un ekskursijās. Darbā ietvertie pētījuma posmi- klases kolektīva vērtējums no skolēnu viedokļa, interaktīvo metožu izmantošana mācību stundās, saskarsmes prasmju attīstīšana un sociāli- psiholoģiskā kolektīva klimata vērtējums.

Zinaida Ivanova

Larisa Sidorčika

Bauskas pilsētas 2. vidusskola

Tekstu veida didaktiskie materiāli krievu valodas stundām ar uzdevumiem un ilustrācijām par ziediem.

Materiāls, kurā apkopoti teksti, kas ļauj attīstīt valodas prasmes, izraisīt interesi par valodu ar tekstu starpniecību, nostiprināt starppriekšmetu saikni ar bioloģiju, mājturību. Didaktiskais materiāls dos iespēju skolotājiem  izmantot diferencētu pieeju  krievu valodas stundās, uzlabos izglītojamo valodas gramatisko struktūru.

Jeļena Mozgovaja

Bauskas pilsētas 2. vidusskola

Vides izglītības programma 1.-4.klasēm

Vides izglītības programma, kurā iekļautas tādas  sadaļas: mācību saturs, temats, zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes, iespējamā starppriekšmetu saikne, skolēnu darbība pašvērtējuma formas. 
Programmā paredzēta arī sasniegumu vērtēšana un metodiskie paņēmieni.

       

Uz augšu

Radošie darbi 2003. gadā

Skolotājs

Izglītības iestāde

Darba tēma

Anotācija.

Anita Zībola

Mežotnes internātvidusskola

Bioloģijas mācīšana izmantojot kodoskopu un shematiskos zīmējumus 7.klasei.

Stundu plāni, shematiski zīmējumi uz kodoskopa plēvēm, tabulas, krustvārdu mīklas, zīmējumi zināšanu pārbaudei.

Johanna Adakovska

Valda Bičkova

Uzvaras vidusskola

Matemātikas mācīšana diferencētās grupās pēc spējām 5.-9.kalsēs

Mācību procesa individualizācija un diferenciācija. Pētījumi un eksperimenti mācību procesa diferenciācijā. Rekomendācijas darbā ar diferencēto spēju līmeņu grupām.

Vanda Korbe

P.I.I. „ Cālītis”

Skaņu izrunāšanas kultūras attīstīšanas uzdevumi pirmsskolā.

Plāns trīs pakāpēs pa ceturkšņiem, mēnešiem, nedēļām. Burti, attēli ar mācāmo skaņu, vingrinājumi, uzdevumi runas attīstīšanai, darba lapas.

Arkādija Pekulesa

P.I.I.” Zīlīte”

„ Klausies, sadzirdi un darbojies!”
( īso, garo patskaņu un balsīgo, nebalsīgo līdzskaņu diferencēšana)

Spēles ar burtiņiem (burtu mājiņas, zieds, riču- raču u.c.)

Jeļena Kotenkova

Bauskas pilsētas 2. vidusskola

Vērtēšanas sistēma sportā

Teorētisko zināšanu pārbaude dažādos sporta veidos, drošības noteikumi, praktiskie uzdevumi.

Malda Ignatjeva

Bauskas 1. vidusskola

„Darbs ar pedagogu pašvērtējumu”. Pētniecisks darbs ar skolotāju pašvērtējumu, par skolas administrācijas darbu ar skolotāju pašvērtējumu.

  Pedagoga pašvērtējuma veidošanas mērķi, formas un metodika. Pašvērtējuma loma izglītības kvalitātes vērtēšanā.

Terēzija Pundure

Bauskas 1. vidusskola

Palīglīdzeklis darbam (uzdevumu krājums) dažādu prasmju, sociokultūras aspektā, attīstīšanai „ Sociokultūras aspekts krievu valodas mācīšanā.

Metodisks materiāls mācīšanas un mācīšanās procesam. Uzdevumi krievu valodas apguvei par valsti, ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru un tradīcijām.

Rasma Rijniece

Bauskas 1. vidusskola

Ieskaites un pārbaudes darbi fizikā- dabaszinību kursam vidusskolā.

  Pārbaudes darbi, ieskaites, patstāvīgie darbi ar variantiem tēmām- elektrība, elektronika, magnētisms, spēki un kustība, viļņi, zeme un tās vieta visumā u.c.

Daiga Balama  

Indra Vasiļkova

Bauskas pilsētas pamatskola  

Bauskas 2. vidusskola

Projektu darbu izmantošanas iespējas skolas estētiskas vides veidošanā.

  Projektu metodes priekšrocības un praktiskā pielietojamība. 10 realizētu projektu paraugi.

     

 

Uz augšu

Radošie darbi 2002. gadā

Skolotājs

Izglītības iestāde

Darba tēma

Anotācija.

Judīte Stūre

Codes sākumskola

Darba lapas izdevniecības „Jumava” spēlei ”Logico” latviešu valodas apmācībai 3.-4. klasē.

Darba lapas vārdšķiru, teikumu, sakāmvārdu, tautasdziesmu, mīklu, daiļliteratūras apguvei.

Mairita Ostrovska

Codes pamatskola

Sarunu tēmas ar vecākiem par vērtību veidošanos bērnos

Pamatskolas un ģimenes sadarbības iespējas. Pētījumu process pamatskolā. Vecāku pedagoģiskā izglītība- viens no skolas un ģimenes sadarbības aspektiem. Tēmas sarunām ar vecākiem.

Inga Grīnberga

Dartijas sākumskola

Plānota adaptācijas nedēļā 1. klases skolēniem

Vecumposmi, gatavība skolai, adaptācijas problēmas, adaptācijas nedēļas plānojums.

Dzintars Zeibots

Bauskas 1. vidusskola

Bērnu un jauniešu kultūrizglītības programma

Tēmas 30 stundām mācību gadā. Ritmikas didaktiskie principi, rotaļas, tautas dejas, stājas, ritma izjūtas, stājas attīstīšanas iespējas.

Maruta Lasmane

Iecavas vidusskola

Kompetences pārbaudes darbi latviešu valodā vidusskolā, izmantojot preses materiālus

Darba lapas ortogrāfijas, sintakses, leksikoloģijas, frazeoloģijas, fonētikas, morforļoģijas, stilistikas apguvei. Runas un rakstu kultūra.

Valentīna Pakalne

Misas vidusskola

Mācību procesa optimizācija un intensifikācija svešvalodu stundās

Svešvalodu (krievu val., angļu val.) apguves procesa optimizācija, stundu apraksti, darba lapas.

Aija Ušerovska

Bauskas pilsētas Kristīgā pamatskola

Radoši uzdevumi skolēniem- lietojami kristīgās mācības, ētikas, audzināšanas stundās pamatskolā

Darba lapas kristīgās pasaules uzskata, tikumisko jūtu veidošanā (pateicība, piedošana, sirdsapziņa u.c.). Bībeles aritmētika, zooloģija, profesijas, līdzības, lūgšanas.

Inguna Sarguna

Bauskas 1. vidusskola

Praktisko darbu krājums „Bauskas rajona ģeogrāfija”

Bauskas rajona teritorija un ģeogrāfiskais stāvoklis, ģeoloģiskā uzbūve, reljefs, derīgie izrakteņi, klimats, ūdeņi, augsnes, augu un dzīvnieku valsts, dabas aizsardzība, iedzīvotāji, saimniecība.

Maruta Lagzdiņa

Bauskas 1. vidusskola

Skolēnu zināšanu vērtēšana un pārbaudes iespējas

Teorētiskas atziņas par skolēnu zināšanu vērtēšanu. Latvijas skolu un ārzemju pieredzes apkopojums. Terminu skaidrojums. Materiāli, kuri tiek pielietoti pedagoģiskā darbā. Darba izvērtēšanas lapas vērstas uz pašvērtējumu.

Lilija Bula

Ozolaines pamatskola

Veselīgs dzīvesveids. AIDS dienas organizēšana skolā

Atkarības profilakse, riska faktori, iemesli, cēloņi, skolas loma atkarības profilaksē, ieteikumi vecākiem, konkursi, uzdevumi.

Inta Šarikova

Bauskas pilsētas pamatskola

Audzināšana stundu programma sākumskolā

Audzināšanas stundu tēmas (tautas, ģimenes tradīcijas, pilsoniskā audzināšana, satiksmes noteikumi, veselība), konkursi, uzdevumi. Darbs ar vecākiem.

Ilze Žubēre

Bauskas pilsētas pamatskola

Dziesmu cikls bērniem

 I. Žubēres komponēts dziesmu cikls pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas bērniem. 10 dziesmas ar O. Vācieša, L. Brieža, A. Priedīša u.c. dzejnieku vārdiem.

Lilita Krastiņa

Bauskas 1. vidusskola

Paškontroles iemaņu veidošana pamatskolas matemātikas kursā.

Matemātiskās nodarbības, teksta uzdevumi, kontroldarbi, paškontroles darbi.

Aija Vanaga

Bauskas 1. vidusskola

Valodas funkciju laterizācijas īpatnības un to saistība ar skolēna pašapliecināšanos

Galvas smadzeņu pusložu garozas funkcijas, smadzeņu pusložu anatomiskā un funkcionālā asimetrija, lateralizācijas īpatnības, bērna kreiļa sagatavošana skolai, lauzto kreiļu problēmas.

Uz augšu

 

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.